پست الکترونیک : info[@]vakil-moshaver.com

برای خرید املاک موروثی، حتما به این نکات دقت کنید :

اگر قصد خرید املاک موروثی را دارید، بایستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم مبایعه نامه، به نکات ذیل توجه و دقت کافی بعمل آورده تا در آینده با مشکلی مواجه نگردید.

ملک موروثی
  • لزوم ارایه اصل سند مالکیت
  • لزوم ارایه گواهی حصر وراثت
  • حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله
  • لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث
  • عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث
  • ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور
  • پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله
  • لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی
  • درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله .

Leave a Reply