وبلاگ

توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه: همانطور که می دانیم مهریه برای هر زنی یک حق محسوب می شود و پرداخت آن بر اساس قانون عقد نکاح یک دین بر گردن شوهر می باشد که باید با پرداخت مهریه به زوجه خود ان را ادا نماید. توقیف اموال برای مهریه البته گاهی زمانی که زوجه درخواست مطالبهRead more about توقیف اموال برای مهریه[…]

مطالبه مهریه عندالاستطاعه

مطالبه مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه: گاهی زوجین برای پیشگیری از اقدام به مطالبه مهریه از طرف زوجه بلافاصله بعد از عقد مهرینه به صورت عندالاستطاعه تعیین می گردد. در اینگونه مهریه برای مطالبه مهریه توسط زن یک شرط وجود دارد و آن توانایی مالی مرد و امکان پرداخت نمودن مهریه می باشد. درواقع زن برای مطالبه یا وصول مهریهRead more about مطالبه مهریه عندالاستطاعه[…]