ببایگانی‌ها مشاوره حقوقی اجاره بها - مشاوره حقوقی

Tag: مشاوره حقوقی اجاره بها

خدمات ثبت شرکت و برند

عدم پرداخت اجاره بها از طرف مستاجر
عدم پرداخت اجاره بها

عدم پرداخت اجاره بها از طرف مستاجر

عدم پرداخت اجاره بها: بر اساس تبصره 1 ماده 14 در صورتی که مستاجر در طی یک سال 2 دفعه اجاره خود را با ارسال اضهارنامه و یا بر اثر خطا پرداخت نماید و دوباره برای بار سوم نیز برای پرداخت اجاره در موعد مقرر اقدام ننماید، موجر به عنوان طلبکار می تواند...

ادامه مقالهادامه مقاله