وبلاگ

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت ها:بعد از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها ممکن است تغییراتی در شرکت رخ بدهد که از لخاظ قانونی این تغییرات حتما باید ثبت شود.برای ثبت تغییرات شرکت باید صورتجلسه ای متناسب با موضوع تغییر ، تنظیم شود.بعضی از تغییرات شرکت فقط در صلاحیت مجمع عمومی عادی و بعضی دیگر درRead more about ثبت تغییرات شرکت[…]