وبلاگ

پلمپ دفاتر تجارى

پلمپ دفاتر تجارى

پلمپ دفاتر تجارى: بر اساس ماده 6 قانون تجارت ایران هر تاجری از نظر قانونی ملزم است تا 4 دفتر ذیل را که در مورد هرکدام بحث خواهیم نمود و دفاتر تجاری نامیده می شوند را تهیه نماید و برای حسن انجام کار در اختیار خود داشته باشد. همچنین داشتن این دفاتر تجاری برای تنظیمRead more about پلمپ دفاتر تجارى[…]