دانستنی های حقوقی

سرقت ادبی و مجازات آن

سرقت ادبی و مجازات آن

سرقت ادبی و یا سرقت علمی (برابر با واژه Plagiarism) به معنای استفاده از ایده ها و یا آثار اشخاص دیگران با نام خود شخص می باشد. می توان گفت این کار به عبارتی دستبرد فکری است. این عمل یعنی سرقت ادبی کپی کردن از مطالب دیگر یا به صورت عمدی و یا بدون آگاهیRead more about سرقت ادبی و مجازات آن[…]