دانستنی های حقوقی

دیه و نحوه محاسبه آن

دیه و نحوه محاسبه آن

دیه مالی می باشد که باید در مورد آسیب رساندن به جسم و جان فردی پرداخت شود. اگر فردی مرتکب جرمی در برابر جسم فردی شود و ضرب و شتمی به آن صورت بگیرد، اما شخص ضرب دیده زنده باشد در صورت اثبات باید به آن فرد دیه پرداخت شود. اما در صورتی که قتلRead more about دیه و نحوه محاسبه آن[…]