دانستنی های حقوقی

تغییر کاربری

تغییر کاربری

مفهوم کاربری نوع استفاده از ملک با توجه به طرح ها و پروانه های صادره از شهرداری را کاربری گویند که به طور عمده به 3 دسته مسکونی، اداری و تجاری تقسیم می شود. این روزها تغییر کاربری واحدهای مسکونی رو به افزایش است و این امر زمینه ساز ایجاد درآمدهایی برای شهرداری شده است.Read more about تغییر کاربری[…]

فعالیت اداری در ملک مسکونی

فعالیت اداری در ملک مسکونی

فعالیت اداری در ملک مسکونی: امروزه مشاهده می شود که در برخی اماکن مسکونی استفاده غیر مسکونی می شود. به دلیل ناتوانی از تعیین هزینه های گزاف اماکن تجاری و اداری برخی از ملک مسکونی خود به عنوان مکان اداری و یا تجاری استفاده می نمایند. و به این ترتیب اصطلاح موقعیت اداری برای اماکنRead more about فعالیت اداری در ملک مسکونی[…]