نمونه قرارداد فروش آپارتمان فروش ملک فروش زمین

 

 

بسمه تعالی

مبـــایــعــه نـــامـــه

ماده 1: طرفین قرارداد
فروشنده/فروشندگان

خانم ………………فرزند ……. به شماره شناسنامه ….صادره از …… به شماره ملی ………… ساکن ……………………….

خریدار/خریداران

1-………….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه … صادره از …… به شماره ملی ……….

2-………….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه … صادره از …… به شماره ملی ……….

3-………….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه … صادره از …… به شماره ملی ……….

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله
 

 

 

 

 

ماده 3: ثمن معامله
1-3 به صورت مقطوع مبلغ……………………………………… ریال معادل ……………………………………………………………..تومان تعیین گردید.

مبلغ………………………………………..ریال معادل…………………………………………..تومان نقدا طی………..فقره چک به شماره……………….عهده بانک………………….مورخ………………….. فی المجلس به عنوان بخشی از ثمن معامله (بیعانه)  به فروشنده پرداخت گردید و فروشنده با امضاء ذیل این مبایعه نامه اقرار به در یافت آن نمود. ضمنا عدم پرداخت مبلغ بیعانه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک یا چک های صادره موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معانله فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نماید و در این مورد نیاز به اخذ هیچ گونه مجوزی از سوی خریدار نیست. الباقی ثمن معامله طی ………… فقره چک به شرح ذیل پرداخت خواهد شد.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده 4: شرایط مربوط به تنظیم سند
1-4 طرفین متعهد شدند در تاریخ ……………… در دفتر اسناد رسمی شماره 1226 واقع در شهر تهران و یا هر دفترخانه ای که توافق نمایند،  ضمن انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در این قرارداد نسبت به تنظیم سند رسمی (وکالت) مورد معامله به نام خریداران اقدام نمایند.

2-4 چنانچه مورد معامله دارای هر نوع وام باشد فروشنده  قبل از تنظیم سند ملزم به فک رهن می باشد.

3-4 در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی عدم حضور صادر می گردد.

4-4 عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت الباقی ثمن معامله توسط خریداران در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.

5-4 تاریخ عقد قرارداد…………………….می باشد.

ماده 5: شرایط تسلیم مورد معامله
1-5 فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ ………………………با تمامی توابع و منضمات آن تسلیم خریداران کند و خریداران با امضاء ذیل این مبایعه نامه اقرار به تحویل مورد معامله نمودند. هر گونه موانع در استیفا و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف نماید. کلیه هزینه های ناشی از تسلیم بر عهده فروشنده خواهد بود.

2-5 در صورتیکه معلوم گردد که مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، مصادره، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و غصبی بوده و قانونا قابل انتقال به خریدار نمی باشد، فروشنده موظف است ثمن پرداختی را به خریدار مسترد نماید.

ماده 6: آثار قرارداد
1-6 هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی، شهرداری، هزینه های مربوط به اخذ پایان کار  و حق الثبت و حق التحریر به عهده خریداران می باشد.

2-6 قیمت مورد معامله در بند 1 ماده 3 این قرارداد به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت ها و یا تورم قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای طرفین قرارداد متصور نمی باشد.

3-6 کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید.

4-6 در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات فروشنده و خریداران که در این قرارداد مقرر شده است وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ …………………..ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنع از انجام تعهدات مندرج در این قرارداد خریداران باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ…………………..ریال را به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت فوق علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

5-6 طرفین پس از احراز هویت یکدیگر، اصل سند و کلیه اوراق مربوط به رویت و قبولی طرفین قرارداد رسیده و با امضاء رونوشت(فتوکپی) اوراق مزبور به این امر اقرار نموده اند.

6-6 مبلغ 500/000/000 ریال معادل پنجاه میلیون تومان به عنوان خسارت عدم انجام معامله از سوی طرفین تعین و مورد توافق واقع گردید.

7-6 این قرارداد بر اساس ماده 10 قانون مدنی در 6 ماده و 2 نسخه که هرکدام حکم واحد دارند تنظیم و به امضاء طرفین رسید.

 

محل امضاء فروشنده                                 محل امضاء خریداران                              محل امضاء شاهد

 

 

 

 

مطالب مشابه

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *