وبلاگ

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو، خرید و فروش اتومبیل ، خرید و فروش ماشین   بسمه تعالی مبایعه نامه     ماده یک : طرفين قرارداد   1-1فروشنده/فروشندگان:                                          فرزند:                 به شماره شناسنامه                        صادره                   کدملي:                                                متولد : ساکن: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. کدپستی:                                            شماره تلفن همراه و ثابت:     ——————— 1-2خريدار/خريداران:                                             فرزند:                      شماره شناسنامه: ……………………….. صادره از  Read more about نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو[…]

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان اجاره واحد اداری

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان اجاره واحد اداری

  نمونه قرارداد اجاره آپارتمان اجاره واحد اداری اجاره واحد مسکونی       بسمه تعالي    ماده 1 : طرفين قرارداد:   1-1- موجر : آقاي ………………………………به شماره شناسنامه………………  صادره از  …………….. کد ملي  …………………….به آدرس …………………………………………………………………………………………………………………… تلفن   …………………………………..  2-1- مستأجر: 1)  آقاي  ………………..فرزند ………………. به شماره شناسنامه ……… صادره از  ……………..کد ملي   ……………………….Read more about نمونه قرارداد اجاره آپارتمان اجاره واحد اداری[…]

نمونه قرارداد فروش آپارتمان فروش ملک فروش زمین

نمونه قرارداد فروش آپارتمان فروش ملک فروش زمین

نمونه قرارداد فروش آپارتمان فروش ملک فروش زمین     بسمه تعالی مبـــایــعــه نـــامـــه ماده 1: طرفین قرارداد فروشنده/فروشندگان خانم ………………فرزند ……. به شماره شناسنامه ….صادره از …… به شماره ملی ………… ساکن ………………………. خریدار/خریداران 1-………….. فرزند ……….. به شماره شناسنامه … صادره از …… به شماره ملی ………. 2-………….. فرزند ……….. به شماره شناسنامهRead more about نمونه قرارداد فروش آپارتمان فروش ملک فروش زمین[…]