دانستنی های حقوقی

نمونه دادخواست فروش ملک مشاع

نمونه دادخواست فروش ملک مشاع

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل محل اقامت شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک خواهان خانم/آقای.. خوانده خانم/آقای.. وکیل تعیین خواسته وبهای آن دستور فروش ملک مشاع دلایل ومنضمات دادخواست ۱- تصویر مصدق سند مالکیت ۳- گواهی عدم افراز صادره از اداره ثبت ۳- تصویر مصدق گواهی حجر  ریاست محترم ….. باRead more about نمونه دادخواست فروش ملک مشاع[…]