ببایگانی‌ها تغییر کاربری - مشاوره حقوقی

تغییر کاربری

خدمات ثبت شرکت و برند

تغییر کاربری

مفهوم کاربری نوع استفاده از ملک با توجه به طرح ها و پروانه های صادره از شهرداری را کاربری گویند که به طور عمده به 3 دسته مسکونی، اداری و تجاری تقسیم می شود. این روزها تغییر کاربری واحدهای مسکونی رو به افزایش است و این امر زمینه ساز ایجاد...

ادامه مقالهادامه مقاله