وکیل مهریه: مهریه یا صداق به معنای صداق المراة مالی می باشد که به وسیله عقد و نکاح توسط مرد به ملکیت زن (زوجه) در می آید و با مقدار آن با توافق هر دو طرف معین می شود. زوجه در برابر مهریه با زوج خود عهد می بندد تا اثر قهری آن مستلزم پرداخت مهریه توسط مرد به زن و تمکین زن به اوست. بخشیدن یا فسخ مهریه، موجب بطلان نکاح نمی شود و همچنین زن را از تمکین معاف نمی دارد و رابطه تمکین زن با مهریه یا صداق با رابطه موض و معوض قابل مقایسه در قرار داد های مالی نمی باشد.

وکیل مهریه

مالکیت مهریه با چهار مورد مستقر می گردد:

 1. مرتد شدن مرد (زوج) به ارتداد فطری
 2. مرگ مرد
 3. نزدیکی زوج و زوجه
 4. مرگ زن (زوجه) بنا به مشهور (برای زوجه ناشی از حکم قانون و شرع می باشد)

پایه و اساس مهریه در حقوق جمهوری اسلامی ایران بر پایه سنت و مذهب است و این شیوه و سنت در کشور های غربی باب نمی باشد. در این قسمت به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مهریه پرداخته و سپس به توضیح راه های وصول آن در حقوق ایران می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوره حقوقی ما تماس حاصل نمایید.

شناخت ماهیت مهریه

ماهیت مَهر در فقه

در دیدگاه فقیهان با دو دسته از تعابیر مواجهیم؛ در دستة نخست ظاهر نکاح را در زمرة عقود معاوضی بر شمرده و به تبع آن، به مَهر به مثابه عوض توجه می کنند؛ اما در دستة دوم، فقیهان به صراحت تأکید دارند که عقد نکاح جزء عقود معاوضی محض نیست؛ هرچند در برخی از احکام، شبیه عقود معاوضی است.

ماهیت حقوقی مهریه

طبق ماده 1087 قانون مدنی مهریه مالی است که به موجب عقد، مرد ملزم به پرداخت آن به همسر خود می باشد و در واقع الزام قانونی می باشد که بر مرد تحمیل می گردد. لزوم تملیک مهریه، ناشی از حکم قانون می باشد و ریشه ی قراردادی ندارد. به همین تکلیف مرد در این زمینه با وجود اینکه انعقاد عقد با رضایت طرفین است، با سکوت طرفین و یا حتی توافق بر سر این که زن مستحق مهریه نیست نیز از بین نخواهد رفت در واقع می توان گفت آثار ازدواج را زن و مرد به وجود نمی آورند. پس از پیوند زناشویی میان زن و مزد هر دو در وضعیتی قرار خواهند گرفت که باید نتایج آن را بپذیرند.

به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد، نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است ولی آثار آن را زن و شوهر به وجودنمی آورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویی موافقت کردند در وضع ویژه ای قرار می گیرند که بناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند. زوجین می توانند هنگام عقد مقدار مهریه را به تراضی معین نمایند.

انواع مهریه

طبق مقررات مربوط به مهریه در مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی ایران، اساساً مهریه بر سه نوع می باشد:

 • مهرالمسمی: مهریه ای که در زمان عقد نکاح تعیین میگردد و بر ذمه زوج است.
 • مهرالمثل: زمانی که حین العقد مهریه معین نشده و بعد از اولین نزدیکی به ذمه زوج ثابت می شود.
 • مهذالمتعه: مهریه ای می باشد که ما قبل تعیین مهریه و قبل از نزدیکی زوجین با حصول طلاق به زوجه تعلق میگیرد.

راههای وصول مهریه

مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت اسناد رسمی

در این صورت وکیل مهریه زن به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و صدور اجرائیه درخواست را به همراه رونوشت سند تکاحیه در اختیار سردفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق قرار می دهد. سر دفتر نیز رونوشت را به همراه دو نسخه اجرائیه صادر کرده و به مرد (زوج) ابلاغ می نماید با این مضمون که مهر مافی الذمه در سند ازدواج را به همسر خود پرداخت نماید. معمولا وکیل طلاق زوجه به درخواست خود زن وکالت مهریه را نیز بر عهده می گیرد.

مطالبه مهریه از طریق دادگاههای خانواده

در این صورت وکیل مهریه زوجه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استان ها و یا دفتر دادگاه های خانواده درخواست مطالبه مهریه را به دادگاه تقدیم می نمایدو خواهان مطالبه مهریه موکل خود می شود.

مدارک لازم جهت مطالبه مهریه

 • سند ازدواج
 • کارت ملی و شناسنامه زوجه
 • وکالتنامه وکیل مهریه (وکالتنامه وکیل مهریه یکی از مدارک مورد نیاز برای ارائه به دادگاه و یا اداره اجرای اسناد رسمی ثبت به منظور طرح دعوای مطالبه مهریه می باشد.)
مشاوره حقوقی :
 • وکیل پایه یک دادگستری

  کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .