امور حسبی اموری است که دادگاه ها ( وکیل دعاوی امور حسبی ) مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد مانند قیومیت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن . رسیدگی به امور حسبی حسب مورد در یکی از دادگاه های عمومی حقوقی ، دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف صورت می گیرد .

تصمیمات دادگاه در امور حسبی غیر قابل تجدید نظر و فرجام می باشد جز آنچه در قانون تصریح شده است . قوانین و مقررات رسیدگی به امور حسبی تابع قوانین ذیل می باشد :

 • رسیدگی به امور حسبی باید در دادگاه های حقوقی به عمل آید ( طبق ماده ۳ قانون امور حسبی ) به علاوه به موجب آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه و با اختیارات حاصله از ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه مهر موم ترکه ( ترتیب حفظ ترکه متوفی ) و تحریر ترکه ( تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی ) در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است .
 • در امور حسبی در خواست ممکن است کتبی یا شفاهی مطرح شده باشد .در صورت شفاهی بودن درخواست مراتب در صورت مجلس منعکس و به امضای درخواست کننده می رسد ( طبق ماده ۱۳ قانون امور حسبی )
 • در امور حسبی دادرس برای اثبات قضیه باید هر گونه تحقیق واقدامی را که لازم است به عمل آورد ولی اینکه از دادرس درخواستی نسبت به آن اقدام نشده باشد و نیز دادگاه و یا شورای حل اختلاف می تواند در تمام مراحل رسیدگی دلایلی را که مورد استناد واقع می شود قبول کند بنابراین در امور حسبی دادرس کلیه اختیارات را برای کشف حقیقت و اثبات قضیه مورد نظر دارد  ( طبق ماده ۱۴ قانون امور حسبی )
 •  فوریت و سرعت در رسیدگی به امور حسبی پیوسته مورد نظر قانونگذار بوده است چنانکه در ماده ۱۲امور حسبی آمده است : روز های تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد مثلا در مورد مهر و موم ترکه .
 • در امورحسبی طبق مقررات ، دادرس باید تصمیمات خود را ظرف مدت دو روز اتخاذ نماید و البته تصمیم باید موجه ومدلل نیز باشد.
 • در امور حسبی مثل دعاوی که در دادگاه ها مطرح می شود دادرس الزامی در تعیین مترجم رسمی ندارد بدین معنی که چنانچه دادرس شخصاً آشنا به زبان اشخاص نباشد الزامی در مداخله مترجم رسمی نیست و در صورتی که احتیاج به مترجم داشته باشد کسی که طرف اعتماد او باشد را برای ترجمه انتخاب نماید.
 • در دعاوی که در دادگاه ها مطرح می شود قانونا اشخاصی حق دخالت دارند که یا اصیل در دعوی بوده و یا به وکالت از طرف اصحاب دعوی به عنوان وکیل دادگستری دخالت داشته باشند ولی قانونگذار در امور حسبی مقرر داشته که اشخاص ذی نفع می توانند غیر از وکلای رسمی دادگستری را نیز به سمت نمایندگی انتخاب و یا به عنوان مشاور همراه خود داشته باشند .
 • طبق ماده ۱۹قانون امور حسبی هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی نفع حادث شد که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت در خواست دستور موقتی در موضوع آن دعوا مطابق مقررات دادرسی فوری صادر نماید.
 •  ماده ۸ قانون امور حسبی مواردی را که دادرس باید از مداخله در امورحسبی خودداری کند به شرح زیر بیان نموده است: 1. اموری که دادرس در آنها ذینفع است .2 .امور راجع به زوجه خود . 3.امور اقربای نسبی و سببی خود (درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم).

 

مشاوره حقوقی :
 • وکیل پایه یک دادگستری

  کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .